contact

ItalRosa, gevestigd in Hilversum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
ItalRosa
Van Riebeeckweg 2
1212 EL Hilversum
+31 6 20 19 07 46
www.italrosa.nl
info@italrosa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ItalRosa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- bedrijfsnaam (indien van toepassing);
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;

- bankrekeningnummer;
- telefoonnummer;
- e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@italrosa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ItalRosa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of blog.
- U te kunnen bellen, e-mailen, te berichten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen/diensten bij u af te leveren.

- Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst. Om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren, is het verplicht dat u de benodigde gegevens verstrekt. Als u dat niet (meer) kan of wilt doen moeten we onze dienstverlening staken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ItalRosa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen en redenen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
categorie:
- financiële administratie;
- personalia, adres, telnr., email.
reden:
- wettelijke verplichting;
- t.b.v onze administratie
 en de belastingaangifte.
bewaartermijn:
- 7 jaar;
- voor de duur van de overeenkomst + 2 jaar of totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief/blog.

Delen van persoonsgegevens met derden

ItalRosa verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting:
gegevens die gedeeld worden:
- naam;
- mailadres;
- tel.nr.
met wie:
- uw docent
doel:
- bijhouden presentielijst;
- opsturen van huiswerk
;
- bellen indien nodig.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ItalRosa gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
cookie:
- analytische;
- functionele.
naam:
- Google Analytics;
- Commentnaam.
reden:
- websiteoptimalisatie;
- onthouden naam bij reactie op blog.
duur:
- zolang de website / blog bestaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ItalRosa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@italrosa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ItalRosa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ItalRosa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact via info@italrosa.nl

ItalRosa op twitter
Maak je eigen website maken